Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45670
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Trương, Minh Trực
Hồ, Minh Thư
Nguyễn, Thành Long
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Điểm đến du lịch
Thành phố Hồ Chí Mình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.53-56
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Thông qua khảo sát 347 dư khách, nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy, năng lực cạnh tranh tại điểm đến du lịch TP. Hồ Chí Minh chịu tác động bởi 6 yếu tố: Cơ sở vật chất hạ tầng du lịch; Môi trường điểm đến; Cạnh tranh về giá; Nguồn tài nguyên tham quan; Nguồn nhân lực du lịch; Sự hài lòng của du khách. Kết quả nghiên cứu còn đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch. Từ kết quả này, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhầm cải thiện năng lực quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến du lịch TP. Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45670
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.