Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45793
Nhan đề: Cơ sở lý luận của pháp Luật về xử lý tài chính khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Nguyễn, Minh Hằng
Từ khoá: Cơ sở lý luận của pháp Luật
Xử lý tài chính
Tái cấu trúc ngân hàng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 118 .- Tr.87-92,108
Tóm tắt: Tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) là một xu thế khách quan, tất yếu với nhiều lợi ích to lớn, không chỉ với bản thân các ngân hàng mà còn với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Tái cấu trúc NHTM ở Việt Nam là một nhiệm vụ rất cần thiết nhằm tạo ra một hệ thống các ngân hàng hoạt động lành mạnh, hiệu quả, chất lượng đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45793
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.