Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45814
Title: Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030
Authors: Trần, Trọng Nguyên
Đỗ, Thế Dương
Keywords: Kinh tế số
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 34 .- Tr.11-14
Abstract: Hiện nay, kinh tế số đã phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy tái cơ cấu lao động theo hướng số hóa của nền kinh tế và làm thay đổi nhanh mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Bối cảnh này, đặt Việt Nam trước yêu cầu phải có sự thay đổi về cơ cấu lao động mà theo đó nguồn nhân lực trong thời đại số phải được chú trọng phát triển. Bài viết làm rõ khái niệm về kinh tế số và đặc trưng của nguồn nhân lực trong thời đại số, nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực số tại Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực số ở Việt Nam giai đoạn 2020-2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45814
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.