Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46134
Title: Du lịch có trách nhiệm - kinh nghiệm quốc tế và đề xuất với Việt Nam
Authors: Đào, Minh Ngọc
Phạm, Trương Hoàng
Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Du lịch có trách nhiệm
Kinh nghiệm quốc tế
Đề xuất với Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.36-39
Abstract: Mặc dù đã trở thành ngành kinh tế mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của quốc gia, nhưng du lịch Việt Nam cũng đang phải đối mặt với không ít các vấn đề về tăng trưởng, ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng tiêu cực của phát triển du lịch tới văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch có trách nhiệm được xem là nguyên tắc mang tính chiến lược và là phương thức cơ bản để đảm bảo các lợi ích dài hạn, bền vững cho ngành du lịch quốc gia. Trong bài viết này, các tác giả đề cập đến 3 trường hợp khác nhau của các quốc gia trong phát triển du lịch có trách nhiệm, từ đó rút ra những gợi ý cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46134
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.