Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46541
Title: Một số vấn đề về đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo là pháp nhân thương mại và đề xuất, kiến nghị
Authors: Lê, Đăng Doanh
Lê, Đăng Khoa
Keywords: Bị can
Bị cáo
Pháp nhân thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.20-25
Abstract: Trong bài viết này, nghiên cứu một khía cạnh nhỏ về vấn đề bảo đảm quyền bào chữa của pháp nhân thương mại (PNTM) là bị can, bị cáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46541
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.