Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4666
Title: Đo lường hệ số Beta có điều chỉnh đòn bẩy tài chính của ngân hàng thương mại trong thẩm định giá tài sản vô hình
Authors: Trần, Hoàng Ngân
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Đo lường
Đòn bẩy tài chính
Ngân hàng thương mại
Thẩm định giá
Hệ số Beta
Tài sản vô hình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 8 .- Tr.10-14
Abstract: Trong thẩm định giá tài sản vô hình của ngân hàng thương mại (NHTM) theo cách tiếp cận từ thu nhập, hệ số đo lường rủi ro (Beta) của ngân hàng cần phải được xác định tại bước phân tích các chỉ số tài chính, từ đó đưa ra suất chiết khấu tương ứng cho dòng tiền dự phòng trong tương lai. Đây là bước tính quan trọng, quyết định giá trị của ngân hàng, từ đó ước tính giá trị tài sản vô hình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4666
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.