Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47057
Nhan đề: Nghiên cứu một số hệ thống quản lý tài chính công và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Đức Thuận
Từ khoá: Tài chính công
Quản lý
Chính sách Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 02 .- Tr.15-18
Tóm tắt: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công là để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn góp phần phát triển kinh (tế nhanh, bền vững, bao trùm và không bỏ lại ai ở phía sau. Nghiên cứu về cấu trúc hệ thống quản lý tài chính công và xem xét sự vận động nó trong tính thực tiễn của một số quốc gia trên thế giới sẽ cho thấy những phương pháp quản lý tốt để đảm bảo nền tài chính công vận hành an toàn, bên vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47057
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.