Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47486
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Authors: Đỗ, Hùng Cường
Keywords: Giải pháp
Nâng cao
Chất lượng
Đội ngũ
Đảng viên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.27-30
Abstract: Trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng về kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định về chính trị và hiện nay đang đứng trước yêu cầu mới của sự phát triển ở tầm cao hơn trước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47486
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.