Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47492
Title: Công tác giải quyết tố cáo trong Đảng bộ Công an Trung ương
Authors: Nguyễn, Quốc Huy
Keywords: Công tác
Giải quyết tố cáo
Đảng bộ Công an
Trung ương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.42-44
Abstract: Giải quyết tố cáo trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBKT các cấp, biểu hiện sinh động và rõ nét tinh thần “xây” và “chống”. Thực tiễn giải quyết tố cáo trong Đảng bộ Công an Trung ương luôn là một trong những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thậm chí người đang giải quyết tố cáo lại trở thành đối tượng bị tố cáo. Vì vậy, thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo chính là thể hiện rõ quan điểm gần dân, trọng dân, học hỏi ở nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47492
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.