Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48499
Nhan đề: Quá trình hoàn thiện thể chế của Chương trình GMS của ADB và cơ hội phối hợp thể chế trong hợp tác GMS
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: ADB
Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng
Thể chế và cơ chế hợp tác
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.03-14
Tóm tắt: Chương trình Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng của ADB đã trải qua gần ba thập niên phát triển và đã có một số thay đổi trong cấu trúc thể chế hoạt động của nó. Cùng với Chương trình này, hợp tác giữa các nước trong đồng bằng lưu vực Mê Công mở rộng còn thực hiện thông qua nhiều chương trình khác nữa. Giữa chúng có những tương đồng và khác biệt nhất định, tạo nên cơ sở cho việc phối hợp giữa các chương trình. Bài viết tập trung vào phân tích hai vấn đề chính là quá trình hoàn thiện thể chế của Chương trình Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng của ADB và chỉ ra cơ hội có thể kết nối, phối hợp giữa các cơ chế khác nhau trong hợp tác GMS.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48499
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.