Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48538
Nhan đề: Tác động của định hướng thời gian, chi phí lợi ích cảm nhận đến ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khôi
Từ khoá: Chi phí cảm nhận
Lợi ích cảm nhận
Định hướng thời gian
Ý định sử dụng
Thương mại di động
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 04 .- Tr.65-80
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm điền vào khoảng trống trong việc giải thích ý định sử dụng thương mại di động từ khía cạnh cân bằng chi phí – lợi ích cảm nhận và định hướng thời gian – biến số tính cách cá nhân hầu như bị bỏ qua trong bối cảnh thương mại di động. Nghiên cứu này sử dụng mô hình cấu trúc bình phương bé nhất bán phần với phần mềm SmartPLS 3.2.8 trên một mẫu 472 người tiêu dùng để kiểm định giả thuyết. Kết quả cho thấy chi phí – lợi ích cảm nhận tác động đến ý định sử dụng thương mại di động với tác động gần như tương đương nhau. Hơn nữa, cảm nhận chi phí – lợi ích chịu tác động của định hướng thời gian và biến số này có tác động đến ý định sử dụng thương mại di động, bao gồm cả tác động trực tiếp và gián tiếp thông qua chi phí – lợi ích cảm nhận. Với kết quả đáng chú ý trên, nghiên cứu có những đóng góp về cả khía cạnh học thuật và thực tiễn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48538
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.