Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48564
Nhan đề: Kinh tế phi chính thức: Quy mô và những hàm ý về tiềm năng thuế
Tác giả: Phạm, Thị Bích Duyên
Nguyễn, Thái Hòa
Từ khoá: Mô hình MIMIC
Nền kinh tế phi chính thức
Tiềm năng thuế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.51-63
Tóm tắt: Nghiên cứu ước tính quy mô nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn 1995 - 2015, từ đó, ước lượng số thu thuế bị thất thoát của Việt Nam do khu vực kinh tế phi chính thức gây ra. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình MIMIC để xác định quy mô kinh tế phi chính thức dựa vào các nguyên nhân quan sát được trong nên kinh tế. Kết quả cho thấy, quy mô kinh tế phi chính thức của Việt Nam hiện còn lớn, khoảng 15-27% GDP và có xu hướng gia tăng mạnh từ năm 2007 cho đến nay. Với quy mô kinh tế phi chính thức hiện tại, số thuế bị thất thoát hàng năm của Việt Nam tương đối lớn, đặt ra những mối quan tâm cần thiết trong việc kiểm soát và thu hẹp phạm vi của khu vực này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48564
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.