Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48999
Title: Phát triển bao trùm - hướng đi tất yếu đối với thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Phát triển bao trùm
Hướng đi tất yếu
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 961 .- Tr.78-83
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển bao trùm trở thành hướng đi mới và cần thiết của nhiều quốc gia, khu vực nhằm đáp ứng các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài. Thành phố Hồ Chi Minh đang trong quá trình hội nhập ngày một sâu rộng hơn với thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48999
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.