Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4928
Title: Hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Hiên
Keywords: Hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.17-18
Abstract: Bài báo chỉ ra một số điểm hạn chế trong báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh (mẫu số B02-DN) ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và đưa ra các kiến nghị phù hợp để hoàn thiện báo cáo này, nhằm phục vụ tốt hơn cho việc cung cấp thông tin chất lượng cho người sử dụng về các chỉ tiêu liên quan kết quả, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4928
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_154.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.