Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4934
Title: Một cách nhìn khác giữa thương mại điện tử (E-commerce) và thương mại di động (M-Commerce)
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Anh
Lê, Thị Hồng Nhung
Keywords: Thương mại điện tử
Thương mại di động
Kinh doanh trực tuyến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.24-26
Abstract: Sự ra đời của thương mại điện tử (e-Commerce) đã tạo ra một bước đột phá mạnh mẻ trong các hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Tuy nhiên thương mại di động (M-Commerce) mới thực sự được coi là cuộc cách mạng trong kinh doanh trực tuyến. Hiện nay phân biệt khái niệm giữa thương mại điện tử về thương mại di động về cơ bản còn tương đối mập mờ. Hơn nữa, những định nghĩa tồn tại hiện nay đều “dễ dàng” được áp dụng cho cả thương mại điện tử và thương mại di động. Trong bài báo này chúng tôi sẽ trình bày các đặc trưng cơ bản để phân biệt sự khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại di động.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4934
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_259.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.