Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/502
Title: Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp
Authors: Minh Nguyệt
Tuấn Hải
Công Thường
Keywords: Khoa học và công nghệ
Đồng hành
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.4-7
Abstract: "Đồng hành cùng doanh nghiệp" là một chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ; đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng của các bộ/ngành. Cùng với việc tích cực xây dựng các chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển khoa học và công nghệ, trong thời gian qua Bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) đã triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/502
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.