Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/521
Title: Tác động của kiểm soát nội bộ đối với rủi ro tín dụng - trường hợp tại ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Kim Quốc Trung
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước
Rủi ro tín dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;Số 58 .- Tr.99-114
Abstract: Nghiên cứu này tìm kiếm tác động của kiểm soát nội bộ với rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước Việt Nam từ năm 2005 - 2016. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng (hồi quy gộp - hồi quy tuyến tính, mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên) và kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố đánh giá rủi ro và hoạt động kiểm soát tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng, trong khi yếu tố môi trường kiểm soát, thông tin và truyền thông tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/521
ISSN: 1859-3453
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.