Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5311
Nhan đề: Ứng dụng mô hình Stella – Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản lượng chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Nguyễn, Hồng Tín
Hồng, Minh Hoàng
Lê, Thị Diểm
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: đề tài “Ứng dụng mô hình STELLA đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản lượng chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long” được đề xuất thực hiện nhằm nghiên cứu mô phỏng sự biến động của BĐKH đến chuỗi giá trị lúa gạo về sản lượng và tìm hiểu sự thay đổi về sản lượng cũng như lợi nhuận của các tác nhân tham gia chuỗi, đồng thời đưa ra được các giải pháp thích ứng sao cho chuỗi giá trị hiệu quả và ổn định nâng cao thu nhập cho người dân.
Mô tả: chuỗi giá trị lúa gạo
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5311
Bộ sưu tập: Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.