Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/532
Title: Đào tạo theo nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Nhu cầu xã hội
Hội nhập quốc tế
Giáo dục
Đào tạo
Doanh nghiệp
Xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.3-10
Abstract: Việt Nam sau quá trình hội nhập và phát triển, đã đạt được những thành tựu ghi nhận, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Bên cạnh những kết quả đạt được, trước xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng đã tạo cho đất nước nhiều cơ hội và thách thức mới. Việc cạnh tranh giữa các quốc gia trong lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt và gay gắt hơn, mà lợi thế cạnh tranh thuộc về quốc gia nào đó có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với thị trường quốc tế. Hiện nay, Việt Nam có số lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp không kiếm được việc làm phù hợp và thất nghiệp rất nhiều, trong khi đó nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp rất lớn. Nguyên nhân gì dẫn đến việc cung không gắn được với cầu lao động? Qua nghiên cứu, người nghiên cứu đã dẫn chứng cụ thể về việc đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế như sau: Kinh phí đầu tư cho giáo dục và đào tạo thấp; thiếu hụt thông tin dự báo nhu cầu lao động, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động; chất lượng giảng viên còn yếu, tỷ lệ tiến sĩ/giảng viên còn thấp (12,43%); chương trình đào tạo chưa đi sát với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; sự thiếu hụt giáo trình, tài liệu học tập và nghiên cứu; đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) của sinh viên chưa tốt, là những rào cản cho sự hội nhập. Trên cơ sở đó, người nghiên cứu cũng đã đề xuất những giải pháp cụ thể: Phải có sự phối hợp của "ba nhà" (Nhà nước, Nhà trường và Nhà doanh nghiệp); đổi mới giáo dục và đào tạo từ trang bị kiến thức gắn với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành; xây dựng danh mục nghề nghiệp, dự báo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học theo hướng hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng sử dụng vi tính, công nghệ thông tin.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/532
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.