Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5320
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ trồng dâu Hạ Châu tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Công Toàn
Nguyễn, Chí Nhân
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ðề tài được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh huởng dến lợi nhuận của hộ trồng dâu Hạ Châu. Bên cạnh còn đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ; phân tích hiệu quả tài chính; phân tích các điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của hộ trồng dâu Hạ Châu. Từ dó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận trồng dâu cho nông hộ. Kết quả điều tra thực tế 50 hộ trồng dâu tại các xã Nhơn Ái, Mỹ Khánh, Tân Thới và Trị trấn Phong Ðiền thuộc huyện Phong Ðiền cho thấy, hiệu quả tài chính của nông hộ trồng dâu Hạ Châu tương đối cao. Doanh thu trung bình là 196.879.360 đồng/ha/nam. Sau khi trừ hết chi phí, trung bình một vụ nông hộ lãi 159.777.710 dồng/ha. Tỷ số doanh thu/chi phí bằng 5,04 lần và lợi nhuận/chi phí bằng 4,09 lần với khả năng sinh lời của vốn đầu tư cao chiếm 0,81 lần. Các yếu tố diện tích, nang suất, kinh nghiệm trồng có ảnh huởng cùng chiều đến lợi nhuận, trong khi dó, hai yếu tố trình độ học vấn vâ tập huấn kỹ thuật ảnh huởng nguợc chiều. Trở ngại lớn nhất của nông hộ trồng dâu Hạ Châu là tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ vẫn côn tồn tại và kỹ thuật xử lý ra hoa duới tác dộng của quá trình biến dổi khí hậu như hiện nay lâm ảnh huởng đến năng suất và chất luợng trái. Từ đó đề tài đã đưa ra giải pháp nhằm tăng năng suất, dẫn đến tăng lợi nhuận trồng dâu Hạ Châu là cần phải liên kết đất sản xuất, tạo các vuờn mẫu, kết hợp trồng dâu Hạ Châu với du lịch sinh thái. Bên cạnh đó nông hộ cần chủ động học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, tham quan các mô hînh thực tế, giảm thiểu rủi ro do thời tiết.
Description: 73 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5320
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.