Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5328
Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển mô hình vườn cây ăn trái gắn với du lịch tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Công Toàn
Trần, Thẩm Y
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Description: 72 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5328
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.