Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5346
Title: Một số chính sách trong quản lý tài chính cho hoạt động khoa học xã hội của Nhật Bản
Authors: Đỗ, Diệu Hương
Keywords: Quản lý tài chính
Khoa học xã hội
Nhật Bản
Cơ chế quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.60-62
Abstract: Đổi mới quản lý và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) là một chủ trương lớn được Nhà nước ta đề ra. Các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong cởi trói về cơ chế QLTC cho hoạt động KH&CN cơ chế phân bổ ngân sách cho các tổ chức KH&CN nhưng thực tế triển khai thực hiện thì vẫn còn nhiều bất cập và các cơ quan QLNN vẫn chưa đưa ra được các giải pháp khả thi để cởi trói cho khoa học và các nhà khoa học. Bài viết này phân tích một số chính sách quản lý tài chính của Nhật Bản đối với hoạt động KH&CN nói chung và KHXH nói riêng. Từ đó, đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong đầu tư tài chính cũng như cơ chế quản lý tài chính trong KHXH.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5346
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.220.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.