Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53651
Nhan đề: Ảnh hưởng của chất lượng hệ thống thông tin kế toán đến chất lượng thông tin kế toán
Tác giả: Lê, Tuyết Nhung
Nguyễn, Thị Thuận
Từ khoá: Hệ thống thông tin kế toán
Chất lượng
Thông tin kế toán
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.86-90
Tóm tắt: Mục đích của bài viết nhằm xác định ảnh hưởng của chất lượng hệ thống thông tin kế toán đến chất lượng thông tin kế toán. Đơn vị phân tích trong nghiên cứu này là giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, chất lượng của thông tin kế toán ảnh hưởng bởi các yếu tố hệ thống thông tin kế toán chất lượng tốt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53651
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.