Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5378
Nhan đề: Chiến lược phát triển con người của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Tác giả: Lê, Thị Hương
Từ khoá: Con người
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chiến lược phát triển
Đại hội Đảng toàn quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Phân tích chiến lược phát triển con người của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bài viết tập trung vào hai vấn đề lớn. Một là, phát triển con người với tư cách mục tiêu của sự phát triển xã hội, trong đó nhấn mạnh phát triển con người được coi như thước đo trình độ phát triển xã hội; hai là, phát triển con người với tư cách động lực phát triển xã hội, trong đó chỉ rõ quan điểm của Đảng coi nguồn vốn con người trong sự phát triển xã hội là quan trọng nhất trong các nguồn vốn. Bài viết cũng khẳng định quan điểm của Đảng trong chiến lược phát triển con người có ý nghĩa lớn lao đối với sự phát triển đất nước mai sau.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5378
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_594 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.79.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.