Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5379
Title: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" - "Tuyên ngôn Xã hội chủ nghĩa"
Authors: Đặng, Hữu Toàn
Keywords: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Tuyên ngôn Xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.12-20
Abstract: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” không chỉ là Cương lĩnh chính trị và hành động của giai cấp vô sản - giai cấp công nhân hiện đại toàn thế giới và các chính đảng cách mạng của nó, mà còn là “Tuyên ngôn Xã hội chủ nghĩa”. Trong văn kiện lịch sử này, C. Mác và Ph. Ăngghen đã đưa ra những nguyên lý cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa xã hội khoa học và từ đó, đưa ra một phác thảo về xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa trên những nét chủ yếu, đồng thời chỉ rõ, xã hội mới đó không phải được xác lập ngay lập tức, mà được xác lập trong tiến trình cải tạo dần dần xã hội cũ, bằng những biện pháp cách mạng hiện thực, mà tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể, chúng có thể được vận dụng. Sau 170 năm tồn tại, đến nay, xét về đại thể, những nguyên lý tổng quát, những phác thảo về xã hội tương lai và các biện pháp cách mạng được đưa ra trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vẫn còn hoàn toàn đúng.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5379
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_631.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.