Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53830
Title: Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới
Authors: Diệp, Chi
Keywords: Nhiệm vụ cũ
Yêu cầu mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.14-16
Abstract: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không phải là nhiệm vụ mới nhưng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nếu chi bộ là “gốc rễ của Đảng” thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có chi bộ nông thôn là một giải pháp để phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi cuộc sống. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy ở Bắc Kạn đã luôn đổi mới phương pháp, cách làm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53830
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.