Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54428
Nhan đề: Niềm tin, giá trị và ý kiến công chúng - Những nhân tố xã hội cơ bản ảnh hưởng đến nội dung chính sách đối ngoại Mỹ
Tác giả: Nguyễn, Anh Cường
Từ khoá: Chính sách đối ngoại Mỹ
Nước Mỹ
Xã hội Mỹ
Giá trị Mỹ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.68-78
Tóm tắt: Một loạt các lớp yếu tố xã hội ảnh hưởng tới nội dung chính sách đối ngoại Mỹ. Văn hóa chính trị của Mỹ, các nhu cầu, giá trị, niềm tin, và sự tự nhìn nhận cơ bản về hình ảnh của chính mình (self-images) đối với hệ thống chính trị được chia sẻ rộng rãi bởi người Mỹ - biểu hiện như các nhân tố xã hội cơ bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ít nhất thì, những niềm tin đó biểu hiện ở các giá trị và thể chế chính trị mà các nhà hoạch định chính sách Mỹ tìm cách xuất khẩu sang các nước khác kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Bài viết đề cập tới quan điểm của truyền thống tự do Mỹ - có tham chiếu một số quyền trong xã hội Mỹ, cũng như những nhân tố xã hội ảnh hưởng có tính liên tục lên chính sách đối ngoại Mỹ từ những ngày đầu lập nước cho đến nay, đó là niềm tin, giá trị và ý kiến công chúng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54428
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.81 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.