Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54640
Nhan đề: Chiết xuất, phân lập một số saponin từ thân rễ cây mài gừng (Dioscorea zingiberensis C. H. Wright), họ Củ nâu (Dioscoreaceae) thu hái tại Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Tuấn
Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Ngô, Thanh Mai
Từ khoá: Diosgenin
Dloscin
Dloscorea zinglberensis C. H
Wright
Deltonin
Mài gừng Quảng Ngãi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dược học;Số 509 .- Tr.61-64
Tóm tắt: Two saponin steroids were isolated from the butanol extracts of the rhizomes of Dioscorea zingiberensls C. H. Wright collected in Quảng Ngãi, Vietnam and indentified as: Diosgenln-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→4)-[α-L-rhamnopyranosyl- (1→2)]-β-D-glucopyranosyl (2D1) and diosgefìin-3-O-fỉ-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-L-rhamnopyranosyl-( 1→2)]-β-D- glucopyranosyl (2E1). Their chemincal structures were elucidated by physicochemical charactehzation and spectroscopic analysis (1D, 2D- NMR, MS) in reference to the literature. The occurence of these two saponin steroids in the plant Dioscorea zingiberensis C. H. Wright was reported for the first time.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54640
ISSN: 0866-7861
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.