Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5465
Title: Kiểm soát về giá dưới góc độ Luật cạnh tranh 2018 – Quy định pháp luật, một số bất cập và giải pháp hoàn thiện
Authors: Võ, Hoàng Tâm
Nguyễn, Vũ Luân
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Luận văn nêu lên các quy định kiểm soát về giá trong Luật cạnh tranh 2018, thông qua việc so sánh với các quy định của Luật cạnh tranh 2004 để tìm ra các điểm tiến bộ cũng như còn bất cập trong các quy định. Qua đó, đề xuất các giải phát nhằm hoàn thiện Luật cạnh tranh 2018 về kiểm soát cạnh tranh về giá và xây dựng Nghị định hướng dẫn.
Description: 69 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5465
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.