Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/548
Title: Phát triển các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Minh Điển
Keywords: Thị trường
Đổi mới
Phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 1 .- Tr.25-34
Abstract: Ở Việt Nam, qua 30 năm đổi mới, các thị trường đã được hình thành đồng bộ, gắn kết hơn với thị trường khu vực và quốc tế. Thị trường hàng hóa và dịch vụ trong nước liên tục phát triển. Thị trường tài chính, tiền tệ phát triển nhanh trên nhiều mặt, trở thành kênh quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội; thị trường bất động sản tiếp tục được hoàn thiện; thị trường lao động đã được hình thành trên phạm vi cả nước; thị trường khoa học công nghệ đang dần phát triển. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa hình thành đầy đủ các thể chế cần thiết để vận hành thông suốt, minh bạch, hiệu quả các loại thị trường; do đó, một số loại thị trường chậm hình thành và phát triển. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Việt Nam phải phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường; Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về kinh tế - xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/548
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_696.12 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.