Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5502
Title: Chế định vật quyền trong pháp luật Dân sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay và kiến nghị hoàn thiện chế định vật quyền trong Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Lê, Đăng Khoa
Keywords: Chế định vật quyền
Pháp luật dân sự
Bộ luật Dân sự
Năm 2015
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 10 .- Tr.01-08
Abstract: Giai đoạn 1945 – 1990, chế định vật quyền có những thay đổi đi cùng với sự thay đổi của điều kiện xã hội nước ta. Cho đến đầu những năm chín mươi của thế kỷ XX, chế định vật quyền không được ghi nhận cụ thể bằng những văn bản pháp luật. Tuy nhiên, giai đoạn từ 1992 đến nay thì chế định vật quyền được xây dựng khá công phu và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi cấp thiết đặt ra trong quá phát triển kinh tế trong lĩnh vực dân sự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5502
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.