Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55119
Nhan đề: Thực trạng nhận thức về quản lí marketing giáo dục của cán bộ quản lí và giáo viên trường tiểu học Thăng Long Kidsmart, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tác giả: Dương, Hải Hưng
Nguyễn, Thị Bích Liên
Từ khoá: Education marketing
Education marketing management
Thang Long Kidsmart Primary Shool
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 436 .- Tr.1-4
Tóm tắt: This article present some theories of marketing education management in primary shools as well as the results of a survery on situation of awareness of education marketing management of managers and teacher in Thang Long Kidsmart Primary Shool, Cau Giay District, Hanoi. Also, the article proposes some meansures to improve awareness among managers and teachers of education marketing managerment.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55119
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.