Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5527
Title: Tóm tắt tóm lược ý văn bản sử dụng mô hình Sequence to sequence with Attention
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Lâm, Ngọc Giang
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này trình bày nghiên cứu tóm tắt tóm lược ý văn bản tự động cho tiếng Việt sử dụng mô hình Sequence to sequence with Attention. Trong đề tài này, mô hình Word2Vec được sử dụng để rút trích các đặc trưng riêng trong ngôn ngữ tiếng Việt, việc này sẽ được áp dụng vào mô hình Sequence to sequence with Attention nhằm tạo ra chuỗi các từ thông qua quá trình cập nhật và giữ lại kết quả cao nhất trong việc huấn luyện mô hình. Cuối cùng, thuật toán Tham ăn được sử dụng để giữ lại kết quả tốt nhất và sinh ra câu tóm tắt. Kết quả đạt được sau cùng sẽ là các bản tóm tắt thể hiện nội dung chính của văn bản đầu vào tiếng Việt. Để đánh giá độ chính xác của mô hình, phương pháp đánh giá ROUGE sẽ được sử dụng.
Description: 48 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5527
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.