Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5537
Title: Khảo sát hàm lượng phospho tổng trong nước thải ao nuôi cá lóc trên một số ao nuôi thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ bằng phương pháp quang phổ UV-VIS
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Trần, Thị Hồng Nhung
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5537
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.