Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55441
Title: Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát trong luật quốc tế và thực tiễn một số nước
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Yến
Keywords: Đánh bắt cá
Bất hợp pháp
Không được báo cáo
Không được kiểm soát
Luật quốc tế
Thực tiễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.73-88
Abstract: Đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát đang trở thành mối quan tâm không chỉ của các quốc gia có biển mà với cả cộng đồng quốc tế. Bài viết làm rõ các quy định của pháp luật quốc tế về đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được kiểm soát; phân tích thực tiễn áp dụng các biện pháp phòng, chống đánh bắt cá bất hợp pháp của một số quốc gia và khu vực trên thế giới (như EU, Indonesia), liên hệ cụ thể đến chính sách, pháp luật và thực tiễn Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55441
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.