Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55892
Nhan đề: Ảnh hưởng của cấu trúc ngành đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Tác giả: Phạm, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Công Hoàng
Từ khoá: Lực lượng cạnh tranh
Cấu trúc ngành
Hiệu quả kinh doanh
Nguồn lực
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 259 .- Tr.76-85
Tóm tắt: Nghiên cứu này có mục đích làm rõ ảnh hưởng của các yếu tố thuộc cấu trúc ngành đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết hợp lý thuyết tổ chức công nghiệp và quan điểm dựa vào nguồn lực, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy dựa trên số liệu điều tra từ 250 doanh nghiệp trên địa hàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Kết quả cho thấy chỉ có các lực lượng cạnh tranh ngang (đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và sản phẩm thay thế) trong cấu trúc ngành có ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong khi các lực lượng cạnh tranh dọc (nhà cung cấp và khách hàng) không có ảnh hưởng. Hơn nữa, các yếu tố thuộc về nguồn lực của doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả kinh doanh một cách tương đương so với tác động của cấu trúc ngành.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55892
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.5 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.