Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5595
Title: Tiếp cận phương pháp và nguyên tắc trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thế Phúc
Keywords: Phương pháp
Nguyên tắc
Tư tưởng
Lịch sử triết học
Tư tưởng triết học Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.67-73
Abstract: Nghiên cứu Ịịch sử tư tưởng triết học Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời trong tính chỉnh thể (hệ thống) nghiên cứu lịch sử triết học nói chung và lịch sử triết học phương Đông nói riêng. Chính vì thế, khi nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, cần phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các phương pháp và nguyên tắc trong nghiên cứu là điều bắt buộc được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ngoài những phương pháp đặc điểm chung, cần chú ý đến các yếu tố riêng của dân tộc. Trong bức tranh tổng thể của vấn đề, ở bài viết này, tác giả mạnh dạn đặt vấn đề “Tiếp cận phương pháp và nguyên tắc trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam” với hy vọng làm sáng tỏ phương pháp luận trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5595
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_419.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.