Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5598
Title: EVNNPC: Quyết tâm hành động lấy khách hàng là trung tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Authors: Phương Dung
Keywords: EVNNPC
Quyết tâm hành động
Khánh hàng là trung tâm
Sản xuất kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 227 .- Tr.10-11
Abstract: Sau một năm tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, chương trình nhận diện thương hiệu và với mục tiêu xuyên suốt lấy khách hàng là trung tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả công tác kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng các yêu cầu đổi mới để phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện. EVNNPC đã đạt được nhiều thành tích và kết quả đáng ghi nhận về: Tỷ lệ tổn thất, chỉ số tiếp cận điện năng đều giảm so với kế hoạch đặt ra. Điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên. Nhận thức của lãnh đạo các cấp và của CBCNV đã có sự thay đổi về nhận thức lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5598
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.