Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5629
Title: Vai trò của nho giáo đối với pháp luật thời Lý - Trần trong "Đại Việt sử ký toàn thư"
Authors: Hoàng, Thu Hương
Keywords: Nho giáo
Thời Lý - Trần
Đại Việt sử ký toàn thư
Pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.89-96
Abstract: Nho giáo là hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến, của các triều đại phong kiến Việt Nam, vì vậy có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là chính trị. Bài viết này tập trung nghiên cứu vai trò của Nho giáo đối với pháp luật thời Lý - Trần trong bộ sử quan trọng của Việt Nam thời kỳ này - “Đại Việt sử ký toàn thư”. Mặc dù các bộ luật ra đời thời Lý, Trần không còn nữa nhưng qua bộ sử này, chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của Nho giáo đối với pháp luật. Theo tác giả, 3 nội dung quan trọng trong tư tưởng Nho giáo có ảnh hưởng đến pháp luật thời kỳ này là việc bảo vệ trật tự, đẳng cấp, lợi ích của nhà vua; các quy định về quan hệ đạo đức trong gia đình cũng như việc phát triển sản xuất (nông nghiệp) và chăm lo đời sống của nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5629
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_490.07 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.