Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56879
Nhan đề: Sài Gòn TP. HCM hướng đến thành phố sáng tạo
Tác giả: Nguyễn, Đăng Sơn
Từ khoá: Thành phố sáng tạo
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.56-60,68
Tóm tắt: Thành phố sáng tạo là nơi mà nguồn tài nguyên chính của nó là tính sáng tạo của cư dân thành phố. Loại tài nguyên này sẽ tác động và thay đổi những ngành kinh tế sẵn có tạo ra những loại hình mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56879
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.