Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57148
Title: Giảng viên lý luận chính trị trong nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Authors: Đoàn, Thanh Thủy
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Đại hội XIII của Đảng
Giảng viên lý luận chính trị
Công tác nghiên cứu
Giảng dạy
Tuyên truyền
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(366) .- Tr.90-96
Abstract: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là cơ sở lý luận quan trọng chỉ đạo tổ chức thực tiễn đưa đất nước phát triển; qua đó thể hiện sự phát triển sáng tạo về lý luận của Đảng. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một lực lượng góp phần không nhỏ trong các cơ sở đào tạo đó là đội ngũ các giảng viên lý luận chính trị, thực hiện nhiệm vụ truyền tải những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57148
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.