Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57148
Nhan đề: Giảng viên lý luận chính trị trong nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Tác giả: Đoàn, Thanh Thủy
Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Đại hội XIII của Đảng
Giảng viên lý luận chính trị
Công tác nghiên cứu
Giảng dạy
Tuyên truyền
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(366) .- Tr.90-96
Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước. Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là cơ sở lý luận quan trọng chỉ đạo tổ chức thực tiễn đưa đất nước phát triển; qua đó thể hiện sự phát triển sáng tạo về lý luận của Đảng. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một lực lượng góp phần không nhỏ trong các cơ sở đào tạo đó là đội ngũ các giảng viên lý luận chính trị, thực hiện nhiệm vụ truyền tải những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57148
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.