Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5752
Nhan đề: Sử dụng phương pháp Meta trong nghiên cứu tác động của đa dạng hóa đến hiệu quả của doanh nghiệp
Tác giả: Vũ, Hữu Thành
Nguyễn, Minh Hà
Từ khoá: Đa dạng hóa
Đa dạng hóa ngành có liên quan
Đa dạng hóa ngành không liên quan
Hiệu quả
Phân tích Meta
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.64-77
Tóm tắt: Đa dạng hóa (ĐDH) được nghiên cứu phổ biến từ thập niên 50 của thế kỷ 20 đến nay vì tầm ảnh hưởng sâu rộng của nó đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, xét về mặt tổng quát, ĐDH trong doanh nghiệp có thể được nghiên cứu trong bối cảnh các nhân tố ảnh hưởng đến ĐDH hoặc trong bối cảnh ĐDH ảnh hưởng đến các kết quả đầu ra của doanh nghiệp, với chiều dài hơn nửa thế kỷ, các nghiên cứu về ĐDH đã tạo nên hệ thống lý thuyết riêng và có nhiều bằng chứng thực nghiệm. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Meta để tổng hợp các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về tác động của ĐDH đến hiệu quả của doanh nghiệp, từ đó có thể tìm ra các khe hở trong các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm phục vụ các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả khảo sát cho thấy, ĐDH thường được tìm hiểu dưới góc độ ĐDH kinh doanh và bao gồm hai thành phần chính là ĐDH ngành có liên quan và không liên quan, ở góc độ đo lường, ĐDH được đo lường bằng nhiều cách thức khác nhau nhưng được sử dụng phổ biến và cho kết quả chính xác hơn cả là phương pháp Entropy. Trong trường hợp cần đi sâu vào nghiên cứu các thành phần của ĐDH thì nên kết hợp với phân loại của Rumelt (1974). Từ các nghiên cứu thực nghiệm, nhìn chung, ĐDH ngành có liên quan tác động dương đến hiệu quả. Trong khi đó, ĐDH ngành không liên quan tác động âm đến hiệu quả. Như vậy, doanh nghiệp thực hiện ĐDH ngành có liên quan thuận lợi hơn ĐDH ngành không liên quan.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5752
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_11.03 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.