Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5759
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng: Trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
Authors: Trầm, Thị Xuân Hương
Trần, Thị Thanh Nga
Keywords: Rủi ro thanh khoản
Ngân hàng thương mại
Quản trị rủi ro thanh khoản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.78-92
Abstract: Bài viết nhận diện và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) của ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á. Thông qua phương pháp SGMM với dữ liệu bảng của 171 ngân hàng từ chín quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2004-2015, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố biến trễ RRTK, vốn ngân hàng, thu nhập lãi thuần và tăng trưởng kinh tế tương quan dương với RRTK. Ngược lại, cấu trúc dự trữ tài sản thanh khoản, dự phòng rủi ro tín dụng và cung tiền có tương quan âm. Trong khi đó, quy mô ngân hàng và RRTK có mối quan hệ phi tuyến. Các ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt với nguy cơ RRTK cao hơn trong giai đoạn khủng hoảng. Điều này hàm ý một số chính sách quan trọng đối với quản trị RRTK cho các ngân hàng khu vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5759
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.