Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5783
Title: ỨNG DỤNG TRUY XUẤT THÔNG TIN DINH DƯỠNG CỦA TRÁI CÂY TRÊN NỀN TẢNG ANDROID
Authors: Nguyễn, Tí Hon
Dương, Ngọc Kim Chi
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài "Ứng dụng truy xuất thông tin dinh dưỡng của trái cây thông qua hình ảnh trên nền tảng android" sử dụng Android Studio viết nên ứng dụng có khả năng kết hợp công nghệ nhận dạng ảnh theo nội dung đặc trưng bằng máy học trên Server. Bằng cách dùng thuật toán SURF của OpenCV để trích đặc trưng của ảnh và mô hình túi đặc trưng để tạo các vector đặc trưng ảnh, sau đó dùng kỹ thuật phân nhóm ảnh để lấy phản hồi tương đồng cosine. Cuối cùng lấy k ảnh tương đồng gần nhất với ảnh truy vấn. Kết quả sẽ được chọn dựa trên tỉ lệ xuất hiện của độ tương đồng thuộc về nhóm nào nhiều nhất. Kết quả sẽ trả về về ứng dụng nền tảng Android, từ kết quả ứng dụng sẽ truy vấn đến Firebase để tìm thông tin din dưỡng của trái cây tương ứng.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5783
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.