Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58348
Nhan đề: Mô hình quản trị công và những lưu ý khi vận dụng trong tổ chức kế toán quản trị tại các đơn vị công Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Quỳnh Trang
Từ khoá: Quản trị công mới (NPM)
Đơn vị sự nghiệp công lập
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.56-58
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là cung cấp một bức tranh tổng quát về mô hình Quản trị công mới và những điểm cần lưu ý khi ứng dụng vào tổ chức kế toán quản trị tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam, trước yêu cầu hội nhập quốc tế và trong bối cảnh tự chủ hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58348
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.