Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58375
Title: Chỉ tiêu phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở - nguy cơ "bất khả thi"
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Chỉ tiêu phân luồng cho học sinh
Sau trung học cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 01 .- Tr.65-67
Abstract: Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS), ngày 14-5-2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Đề án xác định mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đến năm 2025 là 40%. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế khách quan và chủ quan, mục tiêu này có nguy cơ “bất khả thi”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58375
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.