Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5858
Title: Quy định của pháp luật dân sự về di chúc chung của vợ chồng
Authors: Nguyễn, Thanh Thư
Vương, Bình Suổnl
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày về các quy định về di chúc chug của vợ chồng của nước ta hiện nay, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về di chúc chung của vợ chồng và những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về di chúc chung của vợ chồng
Description: 61 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5858
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.