Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58649
Title: Vai trò của giáo dục khởi nghiệp và trường đại học trong hoạt động khởi tạo doanh nghiệp trong sinh viên - kinh nghiệm thế giới và liên hệ với Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Lan Phượng
Keywords: Khởi nghiệp
Doanh nghiệp khởi nghiệp
Giáo dục khởi nghiệp
Trường đại học
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.21-26
Abstract: Bài viết thảo luận về các khái niệm liên quan đến giáo dục khởi nghiệp và các kết quả nghiên cứu cho thấy giáo dục khởi nghiệp giúp người học phát triển kỹ năng khởi nghiệp, thúc đẩy thái độ và ý định khởi nghiệp. Bài viết cũng trình bày các đặc điểm của các chương trình giáo dục khởi nghiệp ở bậc đại học, trong đó có đào tạo giáo viên. Từ tổng quan về giáo dục khởi nghiệp các nước tác giả liên hệ và so sánh với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58649
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.