Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5908
Title: Khảo sát xây dựng phương pháp xác định dư lượng trifluralin trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký khí
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Nguyễn, Thế Hào
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phương pháp cũ không phù hợp phân tích được trên nền mẫu cá tra và tôm, còn phương pháp mới đã tối ưu thì phân tích được trên nền mẫu cá tra và tôm. Những điều kiện tối ưu như: thêm hàm lượng H2O ở mức 5ml, khối lương NaCl là 2g, khối lượng PSA - C18 là 200mg-200mg. Qua các điều kiện đã khảo sát trên thì thông số khảo sát thu được kết quả như sau: Độ thu hồi của phương pháp trên nền mẫu cá là: 84-89% ở mẫu tôm là 85-97%. Độ lặp lại của phương pháp dựa trên độ lệch chuẩn tương đối với kết quả như sau: RSD trên cá là 4,5% và tôm là 5,3%. Độ tuyến tính: Cá có R2 = 0,9986, Tôm R2 = 0,9984 độ tương quan tuyến tính của phương pháp nằm trong khoảng nồng độ là 0,3ppb đến 3ppb. Các giá trị độ lặp lại, độ thu hồi, độ tuyến tính đều nằm trong khoảng cho phép thỏa điều kiện AOAC chứng minh quy trình được xây dựng ở trên có độ ổn định và độ chính xác cao có thể ứng dụng.
Description: 87tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5908
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.